جابجایی افقی، قائم و گرداندن تجهیزات سنگین نیروگاهی و صنایع دریایی و همچنین سازه های ساختمانی