انواع سازه های سنگین و خرپاهای فضایی و سیستم ضلع و گرهی و هرمی