اهداف شرکت سفیرا 1) طرح و اجرای سازه های فضاکار با دامنه گسترده اشکال هندسی ، سیستم ها و کاربردهای متنوع 2) خدمات مشاوره ای در ارزیابی فنی ، طراحی ، تحقیق و آزمایش های سازه ای، ساخت مدل ها و تجهیزات آزمایشگاهی 3) خدمات جابجایی سنگین و توزین سازه های سنگین 4) تولید انواع پیوند ها و اتصال ها و گیره های سازه های کابلی و پیش تنیدگی

Copyright ©1983 - 2016 Safiraco. All rights reserved